Artikel 1 - Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door FirstFocus gedane offertes en op door FirstFocus gesloten overeenkomsten met haar wederpartij (zijnde zowel opdrachtgevers als tevens opdrachtnemer / interim consultants) hierna te noemen wederpartij.

2.     Toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd. Als FirstFocus schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van eventueel afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dat niet nadrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door FirstFocus geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.

Artikel 2 - Opdrachtbevestiging In onze opdrachtbevestiging worden tenminste vastgelegd:

1.     Naam van de wederpartij /opdrachtgever

2.     Aard en minimale duur van de opdracht

3.     Naam van de wederpartij /opdrachtnemer (zijnde de uitvoerende consultant)

4.     Omschrijving van de door FirstFocus en de wederpartij /opdrachtgever en wederpartij / opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden

5.     Honorarium

6.     Termijnen van betaling.

Artikel 3 - Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

1.     Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen FirstFocus en de wederpartij en, bij gebreke daarvan, doordat FirstFocus met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de wederpartij aanvangt.

2.     Bij de schriftelijke bevestiging van een opdracht door FirstFocus, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

3.     Wijziging van een overeenkomst kan slechts schriftelijke geschieden.

4.     Voor zover op verzoek van de wederpartij overeengekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 4 - Honorarium

1.     Alle door FirstFocus opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 - Betaling en zekerheden

1.     Wederpartij/opdrachtgever is FirstFocus een vergoeding verschuldigd bestaande uit een in de opdrachtbevestiging opgenomen bedrag. De vergoeding is exclusief BTW.

2.     FirstFocus declareert maandelijks voor de in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient -zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is FirstFocus gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 2% per maand in rekening te brengen. Blijft de wederpartij / opdrachtgever na aanmaning in gebreke met betaling, dan is FirstFocus gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten door te berekenen aan de wederpartij.

3.     De wederpartij is verplicht het haar gefactureerde binnen 15 dagen na factuurdatum op een van FirstFocus's bankrekeningen te voldoen.

4.     Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken of het FirstFocus niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

5.     Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de wederpartij jegens FirstFocus uit hoofde van alle tussen de wederpartij en FirstFocus gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar -ongeacht of FirstFocus terzake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd- en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door FirstFocus geleden en te lijden schade.

6.     Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 2 % per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.

7.     Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij, met een minimumbedrag van € 250,--.

8.     FirstFocus is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van de wederpartij te verlangen.

9.     In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij /opdrachtgever zullen de verplichtingen van wederpartij / opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.   Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1.     FirstFocus is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door FirstFocus gegeven adviezen of door FirstFocus verrichtte diensten dan wel vertraging en/of achterwege blijven van adviezen of diensten, voor haar wederpartij en/of derden mocht ontstaan.

2.     Het hiervoor onder 1. gestelde, lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van FirstFocus, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende overeenkomst aan de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.

3.     Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode van langer dan drie maanden, zal FirstFocus nimmer meer verschuldigd zijn aan de wederpartij dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van FirstFocus die tot de schade heeft geleid, aan de wederpartij ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief BTW.

4.     De aansprakelijkheid van FirstFocus voor schade als gevolg van fouten van een door FirstFocus en/of de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als de derde FirstFocus effectief vrijwaart.

5.     Elke aansprakelijkheid van FirstFocus vervalt door het verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van FirstFocus in ieder geval vervalt door verloop van één jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 7 - Reclames

1.     Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door FirstFocus gedane of niet gedane leveringen of werkzaamheden of op facturen, moeten bij FirstFocus binnen 8 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk worden ingediend.

2.     Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. Wederpartij zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

Artikel 8 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1.     Indien FirstFocus door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van FirstFocus (waaronder ook begrepen maar niet uitsluitend het geval dat FirstFocus door haar eigen leveranciers om welke reden ook niet tot levering in staat wordt gesteld) na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is FirstFocus bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Artikel 9 - Ontbinding

1.     Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

2.     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door FirstFocus geleden en te lijden schade.

3.     Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met FirstFocus gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is FirstFocus gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door FirstFocus geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door FirstFocus geleden en te lijden schade.

Artikel 10 - Geheimhouding

1.     Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten danwel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept)overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft.

Artikel 11 - Overmacht

1.     Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen, waaronder de omstandigheden in lid 2 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij voor een geheel of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere partij, met dien verstande dat de overeenkomst door de andere partij in ieder geval kan worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden onmogelijk is.

3.     Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, niet-nakoming van de verplichtin¬gen door toeleveranciers van FirstFocus of storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, alsmede al hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht valt.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendom

1.     De Wederpartij mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, auteursrechten, handelsmerken en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van FirstFocus in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. Het is de Wederpartij verboden om van FirstFocus verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht.

Artikel 13 - Overige bepalingen

1.     De door FirstFocus opgegeven tijd, waarbinnen een opdracht kan zijn voltooid, geldt steeds als indicatie en is voor FirstFocus niet bindend.

Artikel 14 - Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

1.     Op alle rechtsverhoudingen tussen FirstFocus en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen FirstFocus en de Wederpartij voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomsten tussen FirstFocus en de Wederpartij alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, kennis te nemen.